นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำขวัญของโรงเรียน

“  วิชาการดี   คุณธรรมเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 

ปรัชญาของโรงเรียน

“  หิริ  โอตปะ   เป็นเครื่องชำระใจอันประเสริฐ 

        สีประจำโรงเรียน       

“  เทา  -  ฟ้า  

อักษรย่อของโรงเรียน

 “  น.ด.บ.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย ร่ำรวยความดี ชีวีพอเพียง”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม”

1. วิสัยทัศน์  (Vision)

              โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวจัดการศึกษาด้วยความเสมอภาค  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ครูเป็นมืออาชีพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เน้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

            2.พันธกิจ  (Mission)

            1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

2. โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

3. ครูมุ่งมั่นทุ่มเท พัฒนาผู้เรียน ทำการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาตนให้เข้าสู่ครูมืออาชีพ

4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนำเทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้

5. ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3 .เป้าหมายของโรงเรียน

                    นักเรียนทุกคนทุกระดับช่วงชั้น  มีพัฒนาการตามศักยภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่น  มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

Comments