ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

                โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ..2494 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบล   น้ำสวย 8”  บ้านหนองดอกบัว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  เปิดการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4  โดยมี

            นายเกษม  แสนสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เป็นผู้รวบรวมชาวบ้านจัดตั้งขึ้นโรงเรียนนี้จึงดำรงเป็นเอกเทศกึ่งชั่วคราว อยู่ในวงเงินงบประมาณการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

           เมื่อปี พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และปี พ..2501 ได้รับงบประมาณ 21,000 บาท  ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 4,620 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 พิเศษ จำนวน 3 ห้องเรียน ซึ่งมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 24  เมตร 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2507 ได้รับงบประมาณ  25,000 บาท เพื่อต่อเติมห้องเรียนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอีก ด้านละ 1 ห้องเรียน พ..2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 . จำนวน 1 หลัง พ..2523  ได้โรงฝึกงาน 1 หลัง ได้ส้วมแบบองค์การ แบบ 5 ที่นั่ง จำนวน  1 หลัง พ..2532 ได้อาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 ขนาด  ห้องเรียน 1  หลัง พ..2540  ได้นักการภารโรง  1  คน  คือ  นายลือชัย  ไม้กัด ในปี พ.ศ.2557 ได้รื้ออาคารเรียน แบบ ป.1 ช

          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำสวย อำเมือง จังหวัดเลย  มีพื้นที่ดินทั้งหมด 2 แปลง คือ 1) แปลงที่ ลย.84 เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ 7/ไร่/2 งาน  80  ตารางวา และ 2) แปลงที่ ลย.83  มีเนื้อที่ 45  ไร่  44  ตารางวา 

โรงเรียนจัดการศึกษาเป็น 2  ระดับ  คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 6๙  คน นักเรียนชาย  3๖  คน นักเรียนหญิง 3๓ คน  มีข้าราชการครู  ๔ คน  เป็นชาย  ๑  คน  เป็นหญิง  คน และพนักงานบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าระดับ 4 จำนวน 1 คน

Comments