วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                                                

                                                     คำขวัญของโรงเรียน

                        วิชาการดี   คุณธรรมเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 

                                                 ปรัชญาของโรงเรียน

                                 “  หิริ  โอตปะ   เป็นเครื่องชำระใจอันประเสริฐ 

                                                   สีประจำโรงเรียน       

                                                  “  เทา  -  ฟ้า  

                                                อักษรย่อของโรงเรียน

                                                     “  น.ด.บ.

1. วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวจัดการศึกษาด้วยความเสมอภาค  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ครูเป็นมืออาชีพ  

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เน้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. พันธกิจ  (Mission)

1.  จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

2.  โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

3.  ครูมุ่งมั่นทุ่มเท พัฒนาผู้เรียน ทำการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาตนให้เข้าสู่ครูมืออาชีพ

4.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนำเทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้

5. ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่น


Comments